Ang pagpapairal ng tunay na katarungan

Pinahanga sa kapal ng mukha niyang mangako ng mga bagay na dalawang taon na niyang ipinapangako pero wala namang tinutupad. There is a need to state the pressing issues and the true state of the nation, not just the usual script and empty talk of Duterte. The Filipino people need to know and be enlightened about how this regime has been destroying our culture with the senseless killings, divisiveness, lies, misogyny and disregard for the rule of law.

Ang pagpapairal ng tunay na katarungan

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles. Evangelista upang ang "sumpa" sa mundo ay maalis na.

Wisdom - English-Tagalog Dictionary - Glosbe

Tayo ang gagawa ng buhay natin, nasasaatin kung papaano natin ito pagagandahin. Kung gumanda o sumama man ang buhay natin, tayo ang may gawa nito.

Hindi dapat isisi sa iba at lalo na sa Dios. Bakit hindi natin gamitin? Ipapakita sa atin ni Maestro Evangelista kung papaano natin makakamit ang magandang pamumuhay!

Saligang Batas ng Pilipinas () - Wikisource

Tungkol sa Paghuhula ng Kapalaran Noon pa man ay galit ang Dios sa mga manghuhula, ano ang Kanyang kahatulan hinggil sa kanila? Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula, o isang mapanaginipin ng mga panaginip, at kaniyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan, At ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari, na kaniyang pagsalitaan ka, na sabihin, Sumunod tayo sa ibang mga dios, na hindi mo nakikilala, at ating paglingkuran sila; Deuteronomio Ay huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon, o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip: Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Dios, at matatakot sa kaniya, at gaganap ng kaniyang mga utos, at susunod sa kaniyang tinig at maglilingkod sa kaniya at lalakip sa kaniya.

At ano ang kaparusahan sa mga gumagawa ng mga yaon?

Ang pagpapairal ng tunay na katarungan

At ang manghuhulang yaon o ang mapanaginiping yaon ng mga panaginip, ay papatayin, sapagka't siya'y nagsalita ng panghihimagsik laban sa Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, at tumubos sa iyo sa bahay ng pagkaalipin, upang iligaw ka sa daan na iniutos sa iyong lakaran mo ng Panginoon mong Dios.

Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Kung ating susundin ang mga ipinag-uutos ng Dios tungkol sa dapat nating gawin mula sa mga pahayag ng mga Kanyang lingkod na mga propeta, tatanggap tayo ng pagpapala.

Dahil sinamba natin si Jesus; ang sinambang dios na hindi kilala, inakala natin na tayo ay pinagpapala.

Sila’y tunay na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas, halimbawa na lamang ay ang pari ng Marawi na si Fr. Teresito “Chito” Soganub na muntik nang mamatay dahil sa pangangalaga sa kanyang mga parokyanong naipit sa putukan ng digmaan. Kung pipili tayo ng isang tema para sa ating buhay—ang buhay na alam natin ngayon, hindi ang buhay bago tayo isinilang at hindi ang buhay na darating—ang temang iyon ay kailangang may kinalaman sa paghahanap ng tunay na kalayaan. May 10,  · Oryentasyon ng KILUSAN PARA SA PAMBANSANG DEMOKRASYA (KPD) ang naging katulong ng mga mananakop sa pagpapanatili at pagpapairal ng kolonyal na kaayusan. ipatupad ang tunay na repormang agraryo bilang pangunahing nilalaman ng demokratikong pakikibaka sa yugtong ito ng nagpapatuloy na rebolusyong Pilipino.

At habang ipinagpapatuloy natin ang pagsamba at paglilingkod kay Jesus, ang sumpa mga digmaan, sakuna, kagutuman, pagsasalot, pagputok ng mga bulkan at mga lindol ay lalong titindi. Papaano tayo makakawala sa ganitong abang kalagayan?

Kilalanin ang Dios at manumbalik sa Kaniya. Si Maestro Evangelista ang magpapakilala sa atin upang makahingi ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtawag sa Tunay na Pangalan ng Dios. Ang sabi ni Maestro Evangelista, "karunungan at unawa" lamang ating kailangan upang malaman ang tunay na Pangalan ng Dios.

Ipagpatuloy lang natin ang pagbasa sa mga pahayag ni Maestro Evangelista. Makikilala natin ang tunay na Dios.

Ang pagpili ay nasa sa atin: Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai, na nagsasabi, Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon; sapagka't ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko.

Alam natin na si Jonas ay hindi agad pumunta sa Nineve, siya'y tumakas at pumunta sa ibang lugar sakay ng isang sasakyang pangdagat.Kundi bumugso ang katarungan na parang tubig, at ang katuwiran na parang malakas na agos.

Ibig sabihin, ngayon lang sa panahon natin malalaman ang tunay na Pangalan ng Dios dahil dumating na ang may “susi ni David,” na siyang magbubukas ng Banal na Aklat ng Dios.

May 10,  · Oryentasyon ng KILUSAN PARA SA PAMBANSANG DEMOKRASYA (KPD) ang naging katulong ng mga mananakop sa pagpapanatili at pagpapairal ng kolonyal na kaayusan. ipatupad ang tunay na repormang agraryo bilang pangunahing nilalaman ng demokratikong pakikibaka sa yugtong ito ng nagpapatuloy na rebolusyong Pilipino.

at ng kanyang Espiritu ang tunay na makapagbubuklod sa mga tao sa pamamagitan ng paggalang sa isa’t isa, pagkakaisa, at kapasiyahan sa pagtataguyod ng katarungan . Itanghal na Ikaw lamang ang tunay na Dios ng buhay at kasaysayan, hindi ang aming mga sarili o ang mga nakapaligid sa amin.

Sa aming pagsamba, tulungan mo kaming marinig ang Iyong tinig, ang mensahe ng pagmamalasakit, pagpapatawad at paglilingkod sa tawag ng tunay na pakikiisa sa iyong ministeryo na may pag-ibig at kahabagan. Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatan na nakapaloob dito, at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o hurisdiksyon ng Pilipinas, na binubuo ng mga kalupaan, katubigan, at himpapawirin nito, kasama ang dagat teritoryal, ang lalim ng dagat, ang kailaliman.

Sila’y tunay na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas, halimbawa na lamang ay ang pari ng Marawi na si Fr. Teresito “Chito” Soganub na muntik nang mamatay dahil sa pangangalaga sa kanyang mga parokyanong naipit sa putukan ng digmaan.

[BINGSNIPMIX-3
Ang Pangalan ng Dios